Az „56 KÉRDÉS ’56-RÓL – Nagy Diák ’56-os Teszt” vetélkedő hivatalos szabályzata

1. A Vetélkedő szervezője
Az „56 KÉRDÉS ’56-RÓL – Nagy Diák ’56-os Teszt” vetélkedő (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Médiahálózat (Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete, székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.)

2. A részvételre jogosultak köre
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 14. életévét már betöltött, de 24. életévét a játék első fordulója alatt be nem töltött, természetes személy, aki a Játék során megadott személyes adatai kezeléséhez hozzájárult. Kivételt képeznek a Szervező és a Közreműködő alkalmazottai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen. A tesztet bárki kitöltheti, az eredményes kitöltők közül a Játékban csak a megjelölt korosztály vesz részt.

3. A Játék időtartama
I. forduló 2016. augusztus 28. – 2016. október 23.
II. forduló 2016. október 30.
III. forduló 2016. október 30.

4. A Játék menete
4.1. Játékleírás
A Játék egy három fordulós vetélkedősorozat, melynek témája az 1956-ban történt események, azoknak előzményei és következményei. A Játékban a történelemi kérdések mellett egyaránt szerepelnek az irodalmi, kulturális, művészeti, közéleti, sajtótörténeti és sporttal kapcsolatos kérdések is.
Az első fordulóban a DUE által fejlesztett online tesztet kell kitölteni. A játék ideje alatt a Szervező weboldaláról (www.56kerdes.hu) önálló felületen elérhető a Játék nyitólapja, ahol a játékos neve, e-mail címe, telefonszáma és életkora megadása után elkezdheti a teszt kitöltését. A kvíz 56 kérdésből áll, egy-egy kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésre. Az elért eredményeket a játékos azonnal megtekintheti, de a megadott e-mail címére is megkapja. Egy játékos egy e-mail címmel csak egyszer töltheti ki a tesztet, javítási lehetőség nincs.
A második fordulóba az az 560 játékos jut tovább, akik az online fordulóban a legtöbb pontot érte el. Pontegyezőség esetén a kitöltésre fordított idő dönt. A második forduló már személyes jelenlétet kíván. A második fordulóba jutó játékosok az online forduló lezárása után (2016. október 23.) a játékban megadott e-mail címre értesítést kapnak. A második fordulót Budapesten tartjuk 2016. október 30-án, vasárnap. Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik. Ennek keretében újra az 1956-os eseményekkel kapcsolatos kérdésekre kell válaszolniuk a játékosoknak.
A harmadik fordulóba az az 56 játékos jut tovább, aki a második fordulóban az 56 legjobb eredményt érte el a kérdések megválaszolása során (pontegyenlőség esetén az 56.-kal azonos pontszámúak mind a középdöntőbe jutnak). Ők a második forduló napján, ugyanott folytathatják a Játékot. A legjobbaknak minden eddiginél nehezebb feladatsort kell kitölteniük. A legjobb eredményt elérő 3 játékos a Játék nyertese.

Érvénytelennek minősül azon pályázat, amely a 2. pont alapján összeférhetetlen, vagy a 14. életévét be nem töltött vagy 24. évét betöltött játékos részvétele útján kerül be a rendszerbe. A Szervező jogosult érvényteleníteni azon pályázatokat – a sorsolást követően is –, amelyek esetében megállapítható, hogy a játékos a Játékban való részvétel során valótlan személyes adatokat szolgáltatott. Azok a pályázók, akiknek a pályázata érvénytelen, nyereményre nem jogosultak, a Szervező felé további követelést nem támaszthatnak.

4.2. Nyeremények
4.2.1. Fődíj
A harmadik fordulóban az 56 játékos közül a legjobb eredményt elérő játékos nyereménye egy iPhone 7 okostelefon, a második és harmadik helyezett nyereménye egy-egy tablet, amelyet a harmadik forduló napján, 2016. október 30-án, ünnepélyes keretek között személyesen vehetnek át.

5. Információ a Játékról
5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt a kerdes@56kerdes.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály elérhető a www.56kerdes.hu weboldalon.

6. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek
A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.
A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése, ahol a következő adatokat kell megadnia a nyertesnek, név, anyja neve, sz. ig. szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.

6.1. A résztvevő a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követő egy évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára a DUE Médiahálózattal kapcsolatos akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön.  A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az e-mail kerdes@56kerdes.hu címen.

a) A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket (mind a harmadik fordulós nyereményeket, mind a fődíjakat) nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban. Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából és helyébe a 4. pont szerinti tartaléknyertes lép.

b) Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

6.2. A nyeremények átadásakor készített fotók felhasználásának joga és módja
A Játékosok a fenti regisztrációs adataik megadásával és a 6.1. pont szerinti nyilatkozatukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyeremények (mind a harmadik fordulós nyeremények, mind a fődíjak) átvételkor a DUE Médiahálózat fotókat készítsen az átadásról, és a készített fotókat a DUE Médiahálózat, átruházott kizárólagos felhasználási jog alapján a hallgatói hitel népszerűsítése céljából felhasználhassa, időbeli, területi, méretbeli megkötés nélkül, minden egyéb korlátozás nélkül, mely – többek között – magában foglalja különösen az alábbiakat: internetes oldalon történő nyilvánosságra hozatal, közösségi médiában történő nyilvánosságra hozatal, nyomtatott felhasználás keretében, nyomdai és sajtó anyagokon történő nyilvánosságra hozatal, elektronikus felhasználás keretében nyomdai és sajtó anyagokon történő nyilvánosságra hozatal, kreatív nyomtatott és elektronikus reklámanyagként történő felhasználás, többszörözés, melynek keretében a Szervező jogosult a művet számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolni és terjeszteni.

7.  Egyéb rendelkezések
7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit kizárjon. Szervező kizárását a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.56kerdes.hu oldalon.  A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a jelen hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja.

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

8. Adatvédelem
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:
A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket nyilvánosságra hozhatja a DUE Médiahálózat hivatalos honlapján, facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.
Továbbá a Játékosok a nyeremény átvételére vonatkozó szándéknyilatkozatukkal kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárulnak ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi, DUE Médiahálózattal kapcsolatos reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
A játék során regisztráltak az első fordulóban való részvétellel az adataik Szervező által DUE Médiahálózattal kapcsolatos promóciós célokra történő (hírlevél küldése, további, általa szervezett promóciós játékok népszerűsítése) felhasználásához hozzájárulásukat adják.
A Játékosok a hozzájárulásukért nem jogosultak ellenszolgáltatásra, sem az adataiknak a játékokkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.
A játékban való részvétel feltételeként szabott adatkitöltési folyamat nem teszi lehetővé, hogy a Szervező az így szerzett adatokat összevonja a Facebook regisztrációkor megadott adatokkal.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága felé, nyilvántartásba került, nyilvántartási azonosító száma 40409.
Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő esetleges jogsértés esetén a résztvevő – a Szervezővel való egyeztetés eredménytelensége esetén – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jogorvoslatot kezdeményezhet.

Budapest, 2016.08.01.